A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
   
     More


WWW.PBFORBOOK.COM

อายุรศาสตร์ทันยุค ๒๕๖๑:Update in Internal Medicine 2018 st 220

Barcode: 9786164431003
ISBN: 6164431003
Ed. 1/2561
Soft Cover  7x10(Inch)    632 :pages
Pub. ภ.วิชาอายุรศาสตร์ ค.แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มณฑิรา มณีรัตนะพร

500 ฿


USD   
GBP 
Mark 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นไปอย่างก้าวกระโดดรวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วย ซึ่งส่งผลให้องค์ความรู้ใหม่ ทั้งการสืบค้น การวินิจฉัยและการรักษาโรค มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อายุรศาสตร์ เป็นสาขาหลักของแพทยศาสตร์ที่องค์ความรู้มีความละเอียดซับซ้อน และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาตนเองของแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ภาควิชาอายุรศาสตร์ ค.แพทย์ศิริราช จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ทั้งในเวชปฎิบัตทั่วไป อายุรแพทย์ รวมถึงแพทย์สหสาขาได้เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ทางอายุรศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ ทั้งในการดูแลผู้ป่วยนอกที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงผู้ป่วยในทั่วไปและผู้ป่วยหนักที่ต้องการการดูแลที่จำเพาะโดยอาศัยความรู้เชิงลึก โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฎิบัติได้และได้รวบรวมไว้ใน ตำราอายุรศาสตร์ทันยุด 2561เล่มนี้

1.การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสม 2.การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 3.การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และกลุ่มประชากรเฉพาะโรค 4.การแพ้ยา 5.คำถามที่พบบ่อยสำหรับแพทย์ซึ่งรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อเขตร้อน 6.โรคติดเชื้อรารุกราน 7.หลักปฎิบัติในการรักษาภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 8.การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพื่อรักษาภาวะช็อก 9.การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤต 10.การนอนท่าคว่ำในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน 11.การใช้เครื่องพยุงปอดเทียมในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน 12.การควบคุมเมตาบอลิกในผู้ป่วยวิกฤตโดยการรักษาทดแทนไต 13.การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยวิกฤติ 14.ไทรอยด์เป็นพิษ 15.ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์16.โรคกระเพาะอาหารแปรปรวน 17.ลำไส้แปรปรวน 18.แนวทางการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี 19.การรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี ยุคใหม่ 20.ฝีในตับ 21.โรคหนังแข็ง 22.ภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติจากยากลุ่มสเตติน 23.การวินิจฉัยโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติจากกล้ามเนื้อโดยวิธีการทางพยาธิวิทยา 24.โรคเส้นเลือดขนาดเล็กและขนาดกลางอักเสบ:ทางไต 25.โรคไตเนโฟรติคสำหรับประเทศไทยยุค ๔.๐ 26.หลักการรักษาภาวะโซเดียมต่ำในเลือด 27.การติดตามการดำเนินโรคของไตเรื้อรังในเวชปฎิบัติ 28.การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรัง 29.กลุ่มอาการหัวใจและไตทำงานผิดปกติ 30.ภาวะหมดสติไม่รู้สึกตัวชั่วคราวในมุมมองทางหทัยวิทยา 31.อาการหมดสติเฉียบพลันจากโรคทางระบบประสาท 32.บทบาทของรังสีร่วมรักษาโดยการลากลิ่มเลือดออกจากหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดเฉียบพลัน 33.ความก้าวหน้าของ Asthma phenotypesและการรักษาแบบจำเพาะราย 34.การรักษาโรคปอดอินเตอร์สติเชียล 35.การใช้ออกซิเจนชนิดัตราการไหลสูงทางคลินิก 36.การหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ 37.บทบาทของอายุรแพทย์กับการรักษามะเร็งปอด 38.บทบาทของศัลยแพทย์กับการรักษามะเร็งปอด 39.ระยะก่อนเกิดอาการสมองเสื่อม 40.สมองเสื่อมที่ลุกลามรวดเร็ว 41.แนวทางการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุโดยวิธีไม่ใช้ยา 42.การใช้ยาต้านโรควิตเภทในผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 43.การรักษาโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ 44.การรักษาโรคไขมันในเลือดสูงในผู้สูงอายุ 45.แนวทางการวินิจฉัยและรักษาภาวะโลหิตจางจาการทำลายเม็เลือดดแดง 46.ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ 47.การเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านหลอดเลือดอุดตันก่อนเข้ารับการผ่าตัด 48.การดูแลรักษาภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่กินยา direct oral anticoagulant 49.แนวทางและผลการรักษาภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบนในผู้ป่วยที่ได้ยาต้านเกล็ดเลือด
Other book (author be like มณฑิรา มณีรัตนะพร )9786162799723
อายุรศาสตร์ทันใจ Survival guide in Acute Care Medicine st 650
Author:มณฑิรา มณีรัตนะพร
Price: 450 ฿
Sale: 420 ฿


Thank you......All Visitors

Contact Webmaster
(webmaster@pbforbook.com)
PBFORBOOK.COM
All site contents copyright@1999-2009