A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
   
     More

 
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
1. วิธีสั่งซื้อทาง อีเมล์
 
2. วิธีสั่งซื้อทาง โทรศัพท์
  โทรศัพท์มาที่ 0-2977-9600-4
ระหว่างเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 18.00 น.
3. วิธีสั่งซื้อทาง โทรสาร
 
4. วิธีสั่งซื้อทาง ไปรษณีย์
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
วิธีการชำระเงิน
1.ขั้นตอนการชำระ เงินสดจ่ายให้พนักงานส่ง (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
  ชำระเงินสดกับพนักงานของบริษัทฯ เมื่อส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุ
2.ขั้นตอนการชำระ เงินผ่านธนาคาร
 
 • โอนเงินเข้าบัญชีของร้าน ตามมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อ
 • ชื่อบัญชี : พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์(ปทุมธานี) จำกัด
เครื่องหมาย
ธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
วิสุทธิกษัตริย์
ออมทรัพย์
025-2-318005
 • โทรสารใบนำฝากมาที่ 0-2977-9614

3.ขั้นตอนการชำระ เงินด้วยธนาณัติ / ตั๋วแลกเงิน
 

ส่งธนาณัติ / ตั๋วแลกเงินตามมูลค่าที่สั่งซื้อ
สั่งจ่าย

P.B.FOR BOOKS(Patumthani) Co.,Ltd.
พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์(ปทุมธานี) จำกัด

บ้านเลขที่ 54/3 ต. บ้านกระแชง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถ.ศิลปาชีพ-บางไทร
จ.ปทุมธานี 12000

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
วิธีการส่งสินค้า
1. ส่งสินค้า ทางไปรษณีย์ แบบพัสดุไปรษณีย์
 

หลังจากได้รับเงินครบจำนวนแล้ว จะจัดส่งสินค้าเป็นพัสดุไปรษณีย์ ไปตามที่อยู่ของผู้รับสินค้า
ใช้เวลาในการส่งประมาณ 1-2 วันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ใช้เวลาในการส่งประมาณ 5-7 วัน ในต่างจังหวัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  เนื่องจากหนังสือ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางร้านจึงไม่คิด ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับหนังสือ ที่ท่านสั่งซื้อ แต่อย่างใด
 • นโยบายในการ จัดส่งสินค้า
  1. จัดส่งทาง ไปรษณีย์ แบบ พัสดุไปรษณีย์ หรือ พัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง
  2. จัดส่งโดย บริษัทขนส่งเอกชน หรือ รสพ.
  3. จัดส่งโดย พนักงานส่งสินค้า (เฉพาะในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
 • ระยะเวลาในการจัดส่ง
  โดยปกติท่านจะได้รับหนังสือภายใน 3-5 วัน สำหรับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ
  ภายใน 5-7 วันสำหรับต่างจังหวัด นับจากวันที่ท่านสั่งซื้อหนังสือ
 • นโยบายการรับคืน และเปลี่ยนหนังสือ
  1.ในกรณีที่หนังสือชำรุด อันเกิดจากการตีพิมพ์ ที่บกพร่อง เช่น หน้าหาย ฯลฯ หรือเกิดจาก การจัดส่ง ทางห้างยินดี รับเปลี่ยนหนังสือ หรือชดเชย หน้าส่วนที่ขาดหายไป
  2.ทางห้างขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับคืนหนังสือ ในกรณีที่ หนังสือชำรุด อันเกิดจากสาเหตุอื่น ซึ่งมิใช่ เกิดจากการตีพิมพ์ ที่บกพร่อง หรือมิได้เกิด จากการจัดส่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

แบบฟอร์มติดต่อ (ใบแจ้งความประสงค์)
1. จัดซื้อหนังสือเข้าหน่วยงาน (สั่งซื้อหนังสือ สำหรับบุคคลทั่วไป)
 
2. สอบถามราคา (สำหรับ ห้องสมุด และบุคคลทั่วไป, กรณีที่มีหนังสือ ในฐานข้อมูล)
  เอกสาร Word97
3. สอบถามราคา (กรณีซื้อจำนวนมาก เพื่อประกอบการเรียน)
  เอกสาร Word97
4. สอบถามราคา เพื่อขอให้ สั่งซื้อให้ (กรณีที่ไม่มีหนังสือ ในฐานข้อมูล)
  เอกสาร Word97

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


Thank you......All Visitors

Contact Webmaster
(webmaster@pbforbook.com)
PBFORBOOK.COM
All site contents copyright@1999-2009